Registrácia

alebo

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky používania portálu www.zavas.sk

Prečítajte si prosím tieto všeobecné podmienky používania portálu www.zavas.sk, ktoré obsahujú podstatné informácie týkajúce sa Vašich práva a povinností, vrátane ich obmedzení v niektorých prípadoch.

Tieto všeobecné podmienky používania portálu www.zavas.sk sú účinné od 1.5.2020.

Úvodné ustanovenia
Vitajte na portáli www.zavas.sk – platforme slúžiacej k objednávaniu kompletných služieb v oblasti upratovania domov, bytov, apartmánov alebo kancelárií a umožňujúcej užívateľom kúpu kvalitných čistiacich prostriedkov na zabezpečenie bezproblémového priebehu upratovania.

Tieto všeobecné podmienky používania portálu sa týkajú používania portálu www.zavas.sk a jeho častí, vrátane webovej aplikácie a mobilných aplikácií, ak budú vytvorené (ďalej len „Portál“), jednotlivými užívateľmi Portálu.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my – spoločnosť Kariera.sk, s. r. o., sídlom Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 615 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 41278/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto Všeobecných podmienkach používania používa pojem “Kariera.sk”, my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Kariera.sk s. r. o..

Definície pojmov
Pokiaľ v týmto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Portálu nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:
„Všeobecné podmienky používania“ sú tieto všeobecné podmienky používania Portálu.
„Užívateľ“ ste Vy, ako osoba používajúca Portál za účelom jeho prehliadania, objednávania upratovacích služieb, nákupu čistiacich prostriedkov alebo iným účelom, a to bez ohľadu či Portál používate ako fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby. Upozorňujeme ale, že niektoré práva pri používaní portálu a objednávaní služieb a tovarov sú vyhradené iba fyzickým osobám používajúcimi Portál v postavení spotrebiteľa.
“Upratovacie služby” sú rôzne služby v oblasti upratovania, ktoré si môžete zvoliť pri ich objednávaní prostredníctvom Portálu.
“Čistiace prostriedky” sú hnuteľné veci, ktoré ponúkame na predaj na Portáli.
“Užívateľský účet” je Váš účet vytvorený vyplnením a odoslaním registračného formulára určeného na vytvorenie Užívateľského účtu. Vytvorenie Užívateľského účtu je nevyhnutné k objednávaniu Upratovacích služieb a/alebo Čistiacich prostriedkov prostredníctvom Portálu.
“Občiansky zákonník” je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
“Obchodný zákonník” je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
“Autorský zákon” je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.
“Predpisy o ochrane spotrebiteľa” sú najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné predpisy upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa.

Záväznosť Všeobecných podmienok používania
Tieto Všeobecné podmienky používania sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál v postavení Užívateľa.
K osobitnému odsúhlaseniu týchto Všeobecných podmienok používania Vás môžeme vyzvať pri registrácii Užívateľského účtu a pri dokončovaní objednávky Upratovacích služieb alebo Čistiacich prostriedkov, avšak bez ohľadu na uvedené, ak sa rozhodnete náš Portál používať, sú pre Vás Všeobecné podmienky používania záväzné aj v prípade, ak Vás k ich odsúhlaseniu nevyzveme.
Používaním Portálu a prípadným osobitným odsúhlasením Všeobecných podmienok používania, ak Vás k nemu vyzveme a Vy ich potvrdíte, vyhlasujete nám, že:

 • ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený so spoločnosťou Kariera.sk uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania;
 • ak používate Portál ako zástupca inej osoby, ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;
 • ak potvrdzujete tieto Všeobecné podmienky používania za spoločnosť, ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť so spoločnosťou Kariera.sk platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Všeobecných podmienok používania a následnou objednávkou Upratovacích služieb a/alebo Čistiacich prostriedkov;
 • pokiaľ je to potrebné, tak máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Všeobecných podmienok používania;
 • ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Súčasťou týchto Všeobecných podmienok používania sú aj naše Podmienky ochrany súkromia a Podmienky používania súborov Cookies, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto Všeobecných podmienok používania.
Pre používanie Portálu musíte mať najmenej 18 rokov a musíte spĺňať požiadavky stanovené príslušnými zákonmi pre používanie Portálu a uzatváranie právnych úkonov spojených s používaním Portálu. V prípade, ak nespĺňate zákonné požiadavky pre používanie Portálu, tak Vás žiadame aby ste od jeho používania upustili a zároveň si vyhradzujeme právo zamedziť osobám, ktoré nespĺňajú minimálne zákonné požiadavky potrebné k používaniu Portálu obmedziť ich prístup k Portálu s použitím primeraných technických opatrení.
Ak s týmito Všeobecnými podmienkami používania nesúhlasíte, nemáte právo Portál používať a žiadame Vás aby ste od jeho používania upustili. Upozorňujeme, že jedinou možnosťou ako vyjadriť Váš nesúhlas s týmito Všeobecnými podmienkami používania je prestať Portál používať.

Upratovacie služby
Tento Portál Vám za využitia nástrojov, ktoré sme na tento účel na Portáli vytvoril umožňuje objednať si Upratovacie služby podľa Vašej potreby.
Dodávateľom Upratovacích služieb sme My, spoločnosť Kariera.sk, s. r. o., sídlom Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 615 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 41278/B, založená v Slovenskej republike.
Naše upratovacie služby Vám budú dodávané po uskutočnení objednávky prostredníctvom našich pracovníkov a v súlade s podmienkami dodania Upratovacích služieb.

Uskutočnenie objednávky Upratovacích služieb
Podmienkou objednania Upratovacích služieb je registrácia Užívateľského účtu na Portáli a odsúhlasenie týchto Všeobecných podmienok používania.
Objednávku uskutočníte tak, že po prihlásení do Vášho Užívateľského účtu:

 • zadáte rozsah Upratovacích služieb, o ktoré máte záujem, vrátane celkového času poskytovania Upratovacích služieb (rozsah Upratovacích služieb a orientačný celkový čas ich poskytovania Vám môžeme pomôcť špecifikovať prostredníctvom na to určeného nástroja online objednávkového formulára);
 • určíte miesto poskytnutia Upratovacích služieb (upratovacie služby nie je možné objednať v miestach kde nie sme schopný zabezpečiť ich dodanie – na nemožnosť objednania budete upozornení pri vytváraní objednávky);
 • vyberiete si termín z ponuky dostupných termínov, v ktorom Vám má náš pracovník prísť upratať a prípadne aj frekvenciu upratovania v rámci určitého obdobia;
 • potvrdíte údaje v objednávke, vrátane ceny za Upratovacie služby a svoju objednávku odošlete;
 • uhradíte celú cenu objednávky prostredníctvom niektorej z platobných metód (V prípade objednávky pravidelných Upratovacích služieb v určitom období môže byť potrebné vykonávať pravidelné platby v týždenných alebo mesačných intervaloch);
 • počkáte na potvrdzujúci e-mail, ktorým Vám potvrdíme prijatie a spracovanie Vašej objednávky.

Pravidelné poskytovanie Upratovacích služieb si môžete objednať najviac na 12 mesiacov vopred.
Počas obdobia, na ktoré ste si objednali Upratovacie služby, Vám budeme Cenu za poskytovanie pravidelných Upratovacích služieb účtovať týždenne alebo mesačne. Pre poskytnutie Upratovacích služieb ste povinný takto účtované ceny včas zaplatiť. V prípade neuhradenia niektorej z platieb sme oprávnený ukončiť poskytovanie Upratovacích služieb.

Upozorňujeme, že čistiace prostriedky potrebné na dodanie Upratovacích služieb nie sú súčasťou objednávky Upratovacích služieb a ste povinní si ich zabezpečiť sami, tak aby ich mal náš pracovník po príchode na miesto dodania Upratovacích služieb k dispozícii.
V rámci objednávky Upratovacích služieb si budete môcť objednať Čistiace prostriedky aj od nás, pričom podmienky objednania Čistiacich prostriedkov sú upravené v časti Uskutočnenie objednávky Čistiacich prostriedkov týchto Všeobecných podmienok používania.
Pred dokončením a odoslaním objednávky Vám bude oznámená celková cena Vašej objednávky Upratovacích služieb a prípadne aj Čistiacich prostriedkov (ak si ich objednáte).
Momentom zaplatenia ceny objednávky a potvrdenia jej prijatia vzniká medzi Vami a Kariera.sk zmluvný vzťah.
Pracovník, ktorý Vám dodá objednané upratovacie služby pre Vás bude zvolený automaticky na základe rozsahu objednaných služieb a zvoleného termínu, pričom pri opakovanej objednávke Vám bude prednostne (ak to bude možné) prideľovaný pracovník, ktorý Vám už svoje služby poskytoval, a ktorého už poznáte a boli ste s ním spokojný.
V prípade, ak Vám sa vyskytne objektívna prekážka, pre ktorú nebudeme schopný dodať Vám Upratovacie služby, bude Vám táto skutočnosť oznámená a budete mať možnosť svoju objednávku zrušiť alebo zmeniť.

Cena za Upratovacie služby
Cena za Upratovacie služby je stanovená v hodinovej sadzbe, pričom ste vždy povinný uhradiť cenu za čas, v ktorom Vám boli Upratovacie služby skutočne poskytované.
Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovanie Upratovacích služieb často závisí od individuálnych okolností v mieste ich dodania, nemusí byť čas určený na poskytovanie Upratovacích služieb podľa Vašej objednávky dostačujúci k poskytnutiu upratovania vo Vami objednanom rozsahu.
Z uvedeného dôvodu môže byť v niektorých prípadoch potrebné poskytnúť nášmu pracovníkovi na upratanie viac času než bolo uvedené v objednávke alebo prípadne dobu upratovania skrátiť, ak je bude upratovanie vykonané rýchlejšie než bolo uvedené v objednávke.
Ak sa na mieste dodania Upratovacích služieb ukáže, že čas pre poskytnutie Upratovacích služieb uvedený vo Vašej objednávke je potrebné upraviť, budete o tom našim pracovníkom informovaný. V prípade, ak sa rozhodnete pre úpravu času poskytovania Upratovacích služieb, vyzveme Vás na potvrdenie tejto úpravy.
V prípade, že sa rozhodnete navýšiť čas poskytovania Upratovacích služieb, budete povinný zaplatiť cenu za poskytnutie Upratovacích služieb nad rámec Vašej pôvodnej objednávky (resp. podľa upravenej doby poskytovania Upratovacích služieb).
Naopak, ak sa ukáže, že Vami objednaný čas poskytovania Upratovacích služieb presahuje skutočne potrebný čas, bude Vám pomerná časť ceny objednávky Upratovacích služieb vrátená.

Podmienky dodania Upratovacích služieb
Upratovacie služby Vám budú dodané riadne a včas, tak ako bolo dohodnuté pri uzatváraní a potvrdzovaní Vašej objednávky.
Upratovacie služby si nie je možné objednať na iné ako obytné priestory a kancelárie a k ním prináležiace sociálne zariadenia (vrátane kuchyne). V rámci Upratovacích služieb si tiež nie je možné objednať vyčistenie zariadení, ktorých čistenie si vyžaduje ich demontáž alebo odborný zásah.
Náš pracovník bude pri poskytovaní Upratovacích služieb konať tak aby:

 • dorazil na miesto poskytnutia služieb (byt alebo kancelária) s najviac 30 minútovým omeškaním, pričom v prípade omeškania o viac ako 15 minút Vás bude kontaktovať a oznámi Vám dôvod omeškania;
 • nevstupoval do priestorov kde nevykonáva upratovanie bez Vášho súhlasu;
 • sa pri upratovaní riadil Vašimi pokynmi, pokiaľ tieto nie sú nevhodné s ohľadom na obsah objednaných Upratovacích služieb;
 • oznámil Vám skutočnosti, ktoré majú vplyv na možnosť poskytnutia Vami objednaných Upratovacích služieb;
 • vystupoval a komunikoval s Vami v súlade so zásadami slušného správania, predovšetkým nepoužívať vulgarizmy a neslušné výrazy;
 • rešpektoval Vaše súkromie a zachovával mlčanlivosť o akýchkoľvek skutočnostiach o ktorých sa pri poskytovaní Upratovacích služieb dozvie.

Upozorňujeme, že náš Kariera.sk (ani jej pracovníci) nie je povinná:

 • vykonávať upratovanie nad rozsah dohodnutý v objednávke Upratovacích služieb;
 • riadiť sa pri upratovaní pokynmi, ktoré podľa názoru pracovníka vykonávajúceho upratovania nie sú vhodné (napr. mohli by Vám spôsobiť škodu);
 • čakať na vpustenie do miesta poskytovania Upratovacích služieb viac ako 30 minút;
 • poskytovať Upratovacie služby v podmienkach, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie (napr. priestor v ktorom sa nachádzajú nebezpečné chemikálie, bodavý hmyz a iné);
 • upratovať iné ako obytné miestnosti, sociálne zariadenia (vrátane kuchyne) alebo kancelárske priestory;
 • poskytovať Upratovacie služby v priestoroch v ktorom sa pohybujú akékoľvek zvieratá;
 • čistiť veci alebo zariadenia, ktorých vyčistenie si vyžaduje ich demontáž alebo odborný zásah;
 • poskytnúť Vám Upratovacie služby, pokiaľ nášmu pracovníkovi neposkytnete potrebné čistiace prostriedky.

Vytvorením a odoslaním objednávky Upratovacích služieb sa zaväzujete poskytnúť Nám a našim pracovníkom súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom pre poskytnutie objednaných Upratovacích služieb (najmä umožnenie prístupu do miesta dodania služieb a poskytnutie vysvetlení nášmu pracovníkovi v mieste dodania služieb).
Vytvorením a odoslaním objednávky Upratovacích služieb sa zaväzujete:

 • umožniť nášmu pracovníkovi vstup do miesta dodania Upratovacích služieb najneskôr do 30 minút po dohodnutom termíne začiatku poskytovania Upratovacích služieb;
 • poskytnúť nášmu pracovníkovi čistiace prostriedky a zariadenia potrebné na poskytnutie Upratovacích služieb;
 • poskytnúť nášmu pracovníkovi potrebné vysvetlenia, ak Vás o ne požiada;
 • neobťažovať nášho pracovníka pri poskytovaní Upratovacích služieb;
 • komunikovať s našim pracovníkom v súlade so zásadami slušného správania;
 • kedykoľvek umožniť nášmu pracovníkovi opustiť miesto poskytovania Upratovacích služieb.

Upratovacie služby Vám bez nároku na vrátenie ceny objednávky nebudú dodané sčasti alebo úplne v prípade, ak:

 • nášmu pracovníkovi neumožníte prístup do miesta poskytovania Upratovacích služieb ani do 30 minút od začiatku dohodnutého termínu;
 • sa upratovanie bude týkať iných ako obytných miestností, kancelárii a sociálnych zariadení (vrátane kuchyne);
 • sa upratovanie bude týkať aj čistenia vecí alebo zariadení, ktorých čistenie si vyžaduje ich demontáž alebo odborný zásah;
 • mu nedodáte potrebné čistiace prostriedky.

Reklamácia Upratovacích služieb
Táto časť Všeobecných podmienok používania upravuje Vaše práva a povinnosti pri uplatňovaní nárokov z vád dodaných Upratovacích služieb v prípade, ak ste spotrebiteľom. V prípade ak nie ste spotrebiteľom, platia pre Vás podmienky uplatnenia nárokov z vád tovaru podľa Obchodného zákonníka.
Za Vady Upratovacích služieb zodpovedáme My, spoločnosť Kariera.sk, s. r. o., sídlom Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 615 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 41278/B, založená v Slovenskej republike.
Základné podmienky reklamácie
Máte právo uplatniť si u nás nároky z vád dodaných Upratovacích služieb.
Lehota pre uplatnenie reklamácie
Záručná doba na upratovacie práce je 3 mesiace, avšak nároky z vád dodaných Upratovacích služieb si musíte uplatniť bezodkladne po ich zistení.
Ak počas plynutia záručnej doby vykoná tretia osoba opravu alebo úpravu veci, ktorá bola predmetom nami poskytnutých Upratovacích služieb, tak máte právo reklamovať vadu len v prípade, ak sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená našim konaním.
Spôsob odstránenia vád
Vybavenie oprávnenej reklamácie spočíva môže spočívať v bezplatnom odstránení vady alebo doplnení Upratovacích služieb, prípadne poskytnutí náhradnej služby. Ak nie je možné vadu odstrániť, poskytneme Vám zľavu z ceny dohodnutej pri reklamovaných Upratovacích službách, ktorú ste pre jej vadu nemohli čiastočne, resp. vôbec využiť. V prípade poskytnutia zľavy z ceny sa reklamácia považuje za vybavenú a strácate nárok na opätovnú reklamáciu vady.
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
Za účelom reklamácie Upratovacích služieb nás môžete kontaktovať na e-mail info@zavas.sk, alebo písomne na adrese nášho sídla.
Do správy prosím uveďte číslo objednávky, popíšte dôvod reklamácie, zvoľte si spôsob vybavenia reklamácie a priložte dokladu o zaplatení. Informácie o reklamovanej službe môžete uviesť aj v reklamačnom formulári, ktorý je k dispozícii TU.
Ak si ako spotrebiteľ uplatníte právo zo zodpovednosti za vady dodaných Upratovacích služieb riadne a včas, je sme povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, avšak celková doba reklamácie nesmie presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Právo na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí Upratovacích služieb do 14 dní
Ako spotrebiteľ ste oprávnený v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí Upratovacích služieb do 14 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy.
Právo na odstúpenie od zmluvy si môžete uplatniť odoslaním Vášho odstúpenia na náš e-mail: info@zavas.sk alebo písomne na adrese nášho sídla.
K oznámeniu odstúpenia od zmluvy môžete použiť vzorový formulár, ktorý je k dispozícii TU.
Upozorňujeme, že po poskytnutí Upratovacích služieb, bez ohľadu na neuplynutie 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí Upratovacích služieb, už nie je možné od zmluvy odstúpiť v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
Do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy o poskytnutí Upratovacích služieb Vám budú vrátené všetky platby, ktoré sme od Vás v súvislosti so zmluvou prijali. Platby Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, aký ste použili pri objednaní Upratovacích služieb.

Čistiace prostriedky
Tento Portál Vám umožňuje objednať si popri Upratovacích službách aj Čistiace prostriedky podľa Vašej voľby.
Dodávateľom Čistiacich prostriedkov sme My, spoločnosť Kariera.sk, s. r. o., sídlom Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 615 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 41278/B, založená v Slovenskej republike.

Uskutočnenie objednávky Čistiacich prostriedkov
Podmienkou objednania Upratovacích služieb je registrácia Užívateľského účtu na Portáli a odsúhlasenie týchto Všeobecných podmienok používania.

Objednávku uskutočníte tak, že po prihlásení do Vášho Užívateľského účtu:

 • si v rámci objednávky Upratovacích služieb podľa predchádzajúceho článku alebo bez objednania Upratovacích služieb zvolíte možnosť objednania Čistiacich prostriedkov;
 • zvolíte si Čistiace prostriedky z našej ponuky a pridáte ich k Vašej objednávke Upratovacích služieb;
 • dokončíte objednávku Upratovacích služieb, v rámci ktorej Vám bude potvrdená aj objednávka Čistiacich prostriedkov, prípadne dokončíte objednávku Čistiacich prostriedkov tým, že objednávku odošlete a zaplatíte kúpnu cenu.

Cena objednaných Čistiacich prostriedkov Vám bude oznámená v objednávkovom formulári pri dokončovaní objednávky.
Objednávka sa stáva pre nás záväznou momentom kedy Vám ju potvrdíme spätným e-mailom alebo inou formou.
Termín dodania Čistiacich prostriedkov sa spravuje podmienkami v časti Podmienky dodania Čistiacich prostriedkov týchto Všeobecných podmienok používania.
Prípadná reklamácia dodaných Čistiacich prostriedkov sa spravuje podmienkami v časti Reklamácia Čistiacich prostriedkov týchto Všeobecných podmienok používania.
Objednávka Čistiacich prostriedkov zakladá zmluvný vzťah medzi Vami a nami, ako spoločnosťou Kariera.sk.
Upozorňujeme, že pri objednávaní Čistiacich prostriedkov sa na Vás vzťahujú Predpisy o ochrane spotrebiteľa iba v prípade, ak pri ich objednávaní vystupujete v postavení spotrebiteľa v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky.

Podmienky dodania Čistiacich prostriedkov
Objednané Čistiace prostriedky Vám dodáme v objednanom množstve a kvalite.
Dodacia doba Čistiacich prostriedkov je závislá od objednaného množstva, pričom orientačná dodacia lehota je uvedená v objednávkovom formulári.
Doručenie objednaných Čistiacich prostriedkov zabezpečíme prostredníctvom tretej strany.
Doručenie Čistiacich prostriedkov je spoplatnené tvz. poštovným, ktorého výška Vám bude oznámená v rámci uskutočňovania objednávky.
Cena poštovného sa odvíja od zvoleného spôsobu prepravy, adresy dodania a množstva čistiacich prostriedkov.
Záväzok dodať Čistiace prostriedky sa považuje za splnený aj v prípade, ak si Čistiace prostriedky neprevezmete v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne Čistiace prostriedky prevziať.
V prípade ak si Čistiace prostriedky neprevezmete a vrátia sa späť, máme právo od zmluvy odstúpiť a požadovať od Vás náhradu nákladov spojených s odoslaním a vrátením Čistiacich prostriedkov.
Pri prevzatí zásielky ste povinný skontrolovať, či obal nie je poškodený a či sú Čistiace prostriedky bez vád. V prípade viditeľného poškodenia obalu alebo Čistiacich prostriedkov ste oprávnený zásielku neprevziať.
Nezodpovedáme za poškodenie a/alebo oneskorenie dodávky Čistiacich prostriedkov spôsobené nesprávne zadanou adresou v objednávke.
V prípade ak po našom potvrdení objednávky zistíme, že Vami objednané Čistiace prostriedky nie je možné dodať z dôvodu ich nedostupnosti (vypredanie zásob alebo stiahnutie z ponuky), alebo ak ich nebude možné dodať v dohodnutej lehote alebo cene ani pri vynaložení všetkého úsilia, sme oprávnení od zmluvy odstúpiť (aj čiastočne) ak sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany Vám už zaplatená cena za Čistiace prostriedky bude vrátená v lehote 14 pracovných dní na účet, z ktorého bola uhradená; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť.

Reklamácia Čistiacich prostriedkov
Táto časť Všeobecných podmienok používania upravuje Vaše práva a povinnosti pri uplatňovaní nárokov z vád Čistiacich prostriedkov v prípade, že ste spotrebiteľom. V prípade, že nie ste spotrebiteľom, platia pre Vás podmienky uplatnenia nárokov z vád tovaru podľa Obchodného zákonníka.
Za Vady Čistiacich prostriedkov zodpovedáme My, spoločnosť Kariera.sk, s. r. o., sídlom Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 615 242, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.: 41278/B, založená v Slovenskej republike.

Základné podmienky reklamácie
Ak sa vyskytne u zakúpených Čistiacich prostriedkoch v záručnej dobe vada, máte právo túto vadu reklamovať.
Za vadu nemožno považovať zmeny vlastností, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý sú Čistiace prostriedky určené, a/alebo v dôsledku nesprávneho skladovaní.
Ak si ako spotrebiteľ uplatníte právo zo zodpovednosti za vady predaného Čistiaceho prostriedku riadne a včas, sme povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, avšak celková doba reklamácie nesmie presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Čistiaceho prostriedku.
Odstrániteľné vady
Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia funkcia a kvalita výrobku, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné.
Pri výskyte odstrániteľnej vady máte právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
Namiesto odstránenia vady môžeme vždy Čistiace prostriedky vymeniť za bezvadné (bezchybné), ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
Neodstrániteľné vady
Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu Čistiacich prostriedkov, a ktorú nie je možné odstrániť, alebo jej odstránenie je neúčelné.
Ak ide o vadu neodstrániteľnú, nespôsobenú nedbalosťou pri užívaní máte právo požadovať:

 • výmenu Čistiaceho prostriedku za nový a bezchybný, alebo
 • odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady Čistiaceho prostriedku, však pre ich opätovný výskyt alebo ich väčší počet nemôžete Čistiaci prostriedok riadne užívať.
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
Pokiaľ chcete Čistiace prostriedky reklamovať, musíte nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@zavas.sk, alebo písomne na adrese nášho sídla. Do správy ste povinný uviesť označenie reklamovaného Čistiaceho prostriedku, popísať dôvod reklamácie, zvoliť si spôsob vybavenia reklamácie a priložiť kópiu faktúry alebo dokladu o zaplatení za reklamovaný Čistiaci prostriedok. Informácie o reklamovanom Čistiacom prostriedku môžete uviesť aj v reklamačnom formulári, ktorý je k dispozícii TU.
Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, doručíme Vám potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď, ak by z akéhokoľvek dôvodu nebolo možné potvrdenie doručiť ihneď, doručíme Vám ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
Nakoľko nemáme žiadne kamenné predajne (prevádzky), tak musíte reklamovaný Čistiaci prostriedok zaslať na našu korešpondenčnú adresu: Kariera.sk, s. r. o., sídlom Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov.
Čistiaci prostriedok je vhodné zasielať v prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi. V prípade oprávnenej reklamácie máte ako spotrebiteľ nárok na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad k tejto preprave).
Lehota pre uplatnenie reklamácie
Práva zo zodpovednosti za vady musíte uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia Čistiaceho prostriedku alebo do doby uvedenej na obale Čistiacich prostriedkov.
Pri rýchlo kaziacom sa Čistiacom prostriedku, musíte reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň od jeho prevzatia, inak Vám právo reklamovať takýto Čistiaci prostriedok zanikne.
Hneď ako uplatníte niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na výmenu, ste týmto prejavom vôle viazaný a nemôžete voľbu uplatneného práva meniť.
Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného Čistiaceho prostriedku za nový, začne plynúť záručná lehota znovu od jeho prevzatia.
Právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe Čistiacich prostriedkov do 14 dní
Čistiace prostriedky sú tovarom uzavretým v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia a z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bude pri použití porušený.
Z uvedeného dôvodu nie je možné od kúpnej zmluvy na dodanie Čistiacich prostriedkov možné odstúpiť podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné predpisy upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa.

Alternatívne riešenie sporov
Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme my vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv. Ak na Vašu žiadosť odpovieme my zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Platba za objednávku
K zaplateniu ceny za dodanie Upratovacích služieb a/alebo Čistiacich prostriedkov Vás Portál vyzve v rámci dokončovania objednávky alebo pred termínom dodania Upratovacích služieb, pričom platbu môžete vykonať prostredníctvom kreditnej karty alebo iným spôsobom, ktorý pre uskutočnenie na Portál platby pridáme.
V prípade, ak bude potrebné doobjednať si čas na poskytovanie Upratovacích služieb nad rozsah objednávky v súlade s podmienkami v časti Cena za Upratovacie služby týchto Všeobecných podmienok používania, budete dodatočné vyzvaný na uhradenie doplatku.

Komunikácia prostredníctvom Portálu a vybavovanie Vašich podnetov
Záleží nám na Vašej spokojnosti s používaním Portálu pri objednávaní Upratovacích služieb, a preto Vám poskytujeme možnosť kontaktovania nás v prípade Vašich podnetov na zlepšenie našich služieb.
Vaše podnety nám môžete zasielať na e-mail info@zavas.sk.

Používanie Portálu
Používanie Portálu a jeho funkcií je podmienené dodržiavaním podmienok, ktoré sú pre používanie Portálu stanovené v týchto Všeobecných podmienkach používania.

Ako Užívateľ Portálu sa zaväzujete:

 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby ako Vás ak nemáte na takéto použitie súhlas danej osoby;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Portálu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
 • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných Užívateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;
 • nepoužívať Portál na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie alebo reklamy tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach), ktoré nie sú nami výslovne povolené alebo na odosielanie alebo šírenie nevyžiadaných e-mailových správ;
 • nepoužívať Portál akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie vtipov, marketingových materiálov, spamov, hoaxov, fake news, podvodov alebo inak nevhodným spôsobom;
 • používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Všeobecnými podmienkami používania a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
 • ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jej časť tretím osobám bez nášho súhlasu (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.

Ako Užívateľ Portálu nesmiete

 • zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim spoločnosti Kariera.sk alebo iným Užívateľom či tretím osobám pre akýkoľvek účel;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Portálu, rozposielanie správ, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Portálu bez ľudského zásahu Užívateľa;
 • používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo s našim súhlasom s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
 • pridávať do Portálu obsah, ktorý nesúvisí s účelom prevádzky Portálu, najmä nesmiete Portál požívať na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu;
 • pridávať do Portálu nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Portál prevádzkovaný;
 • neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom spoločnosti Kariera.sk alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jej kvalitu alebo narušuje jej funkcionalitu.

Na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb smiete umiestniť odkazy na niektoré časti Portálu pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Takéto pridávanie odkazov ale môžeme podľa vlastného uváženia kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť.
Portál smiete používať len spôsobom, na ktorý sme ho vytvorili a len v rozhraní a za použitia programov na to určených (webové prehliadače, prípadne naša aplikácia). Používanie Portálu prostredníctvom iných ako k tomu určených rozhraní a programov je zakázané.
Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Všeobecným podmienkam používania alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k Portálu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do Portálu poskytnutý alebo nahratý obsah.
Pri používaní Portálu budete prichádzať do styku s obsahom pridaným ostatnými Užívateľmi alebo tretími stranami. V žiadnom prípade nie sme zodpovední za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného inými Užívateľmi alebo tretími stranami. Obsah pridaný Užívateľmi alebo tretími stranami môže byť napriek nášmu zákazu hanlivý, urážajúci, neslušný alebo inak nevhodný a súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený a ani si nebudete voči nám uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s takýmto obsahom.
Akékoľvek reštrikcie uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.
V súvislosti s používaním Portálu Vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých týchto správ môžete zrušiť.
V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých jeho častí umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako Užívateľ dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.
V prípadoch, keď Portál vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.
Portál môže využívať aj iné služby tretích strán, napr. Google Maps/Earth mapovacie služby. Používanie týchto služieb môže môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.
Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory, za ktorých obsah, služby a materiál nezodpovedáme.

Práva k Portálu a obsahu
Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a všetkým jeho častiam, jeho obsahu, ochranným známkam a logám Portálu sme výlučne My, spoločnosť Kariera.sk.
Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu a jeho častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania si vyžaduje náš písomný súhlas. Bez nášho súhlasu nie ste oprávnený používať naše ochranné známky a logá a ani používať iné grafické prvky Portálu.
Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod žiadnou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).
Zodpovedáte za akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje takýto obsah do Portálu nahrať a poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva). Máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu pridáte.
Nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do Portálu nám udeľujete nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom podľa ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona. Súhlasíte, že sme oprávnení v rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu. Takejto žiadosti nevyhovieme len ak:

 • nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;
 • dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;
 • dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete, a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;
 • nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nám nahradíte akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;
 • nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na e-mailovú adresu info@zavas.sk

Podmienky vytvorenia Užívateľského účtu
Portál a väčšinu jeho funkcií môžete používať aj bez založenia Užívateľského účtu, avšak objednávanie Upratovacích služieb a Čistiacich prostriedkov je možné len po vytvorení Užívateľského účtu. Vytvorením Užívateľského účtu sa zároveň Váš prístup k Portálu zjednoduší a budete môcť naplno využiť všetky jeho funkcie.
Užívateľský účet si môžete vytvoriť registráciou účtu na Portáli, alebo aj prostredníctvom overovacej služby tretích strán (Google+, Facebook Connect).
Ak si vytvoríte vlastný Užívateľský účet, tento bude zabezpečený Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu Užívateľskému účtu.
Vytvorením Užívateľského účtu súhlasíte s tým a budete zodpovedný:

 • za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Portálu;
 • že budete zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;
 • že sami vykonáte všetky opatrenia a zabezpečíte ochranu Vášho hesla a Užívateľského účtu

Pokiaľ v rámci používania Portálu umožníte tretím osobám používať Portál prostredníctvom Vášho Užívateľského účtu, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Všeobecnými podmienkami používania. Porušenie týchto Všeobecných podmienok používania týmito osobami sa bude považovať za ich porušenie Vami.
Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho Užívateľského účtu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému účtu bezodkladne nás prosím kontaktujte. Nezodpovedáme za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho Užívateľského účtu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu Užívateľskému účtu.
Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) spoločnosť Kariera.sk, jej riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste (i) do Portálu nahrali, stiahli, skopírovali alebo prenášali akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušili podmienky týchto Všeobecných podmienok používania.
V prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky Portálu v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania môže byť Váš Užívateľský účet zablokovaný alebo zrušený a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému účtu, súborom a inému obsahu účtu. Pri zablokovaní alebo zrušení účtu nie sme povinní odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu Užívateľského účtu, a rovnako nie sme po zrušení účtu povinní sprístupniť Vám Vami pridaný obsah.
Používanie Portálu môžete kedykoľvek ukončiť. Ak si želáte svoj účet zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na info@zavas.sk

Modifikácia Portálu
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.
V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti, prípadne v súvislosti s Vašim používaním Portálu a obsahom na ňom umiestneným, nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči spoločnosti Kariera.sk.

Zodpovednosť
Okrem obmedzení zodpovednosti uvedených v iných častiach týchto Všeobecných podmienok používania si Vás dovoľujeme upozorniť aj na výluky zo zodpovednosti uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania.
Neposkytuje žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

 • Portál bude prevádzkovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;
 • Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
 • chyby Portálu budú odstránené riadne a včas;

Nezodpovedáme za vady Portálu a neposkytuje záruku za jeho akosť (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).
Portál prevádzkujeme a poskytujeme v stave v akom je (as is).
Nezodpovedáme za Vašu interakciu, komunikáciu a obchody s inými Užívateľmi alebo tretími stranami urobenými alebo realizovanými prostredníctvom Portálu alebo na jeho základe. Akékoľvek takéto vzťahy medzi Vami a inými Užívateľmi alebo tretími stranami urobenými alebo realizovanými prostredníctvom Portálu alebo na jeho základe vznikajú a sú uzatvárané výlučne medzi Vami a takýmito osobami.

Ako Užívateľ sami zodpovedáte za prijímanie protikontaminačných softvérových opatrení a iných krokov, ktoré zabezpečia, že kontaminovaná alebo infikovaná časť Portálu nepoškodí iný softvér, informačné systémy a v nich obsiahnuté informácie a Vaše dáta alebo dáta tretej osoby.
My, naši riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedáme za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili. (nevzťahuje sa na škodu spôsobenú pri poskytovaní Upratovacích služieb a dodaní Čistiacich prostriedkov)
Nenesieme zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

Záverečné ustanovenia
Sme oprávnení kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Všeobecných podmienok používania na akúkoľvek inú osobu. Vy nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok používania na tretiu osobu bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Nie ste oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči nám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
Tieto Všeobecné podmienky používania obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a nami ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a nami ohľadom používania Portálu.
Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok používania z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok sme oprávnení si kedykoľvek uplatniť.
Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok používania. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok používania sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.
Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené sme oprávnení akékoľvek správy a informácie doručovať Užívateľom aj prostredníctvom Portálu (napr. do schránky účtu, prostredníctvom notifikácií a podobne) a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do schránky účtu alebo zobrazenia Užívateľovi.
Na základe týchto Všeobecných podmienok používania vzniká medzi Vami a nami zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok používania alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.
Sme oprávnení tieto Všeobecné podmienky používania kedykoľvek zmeniť, v prípade ich zmeny budú podmienky účinné momentom ich zverejnenia na Portáli. V prípade ak s novým znením Všeobecných podmienok používania nesúhlasíte ste oprávnený svoje používanie Portálu ukončiť.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@zavas.sk